Katalog odpadů

Třídit po skupinách
kódnázevkategorie
010101Odpady z těžby rudných nerostůO
010102Odpady z těžby nerudných nerostůO
010304Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo kyselinotvorné látkyN
010305Jiná hlušina obsahující nebezpečné látkyN
010306Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05O
010307Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látkyN
010308Rudný prach neuvedený pod číslem 01 03 07O
010309Červený kal z výroby oxidu hlinitého neuvedený pod číslem 01 03 07O
010399Odpady jinak blíže neurčenéO
010407Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerostů obsahující nebezpečné látkyN
010408Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07O
010409Odpadní písek a jílO
010410Nerudný prach neuvedený pod číslem 01 04 07O
010411Odpady ze zpracování potaše a kamenné soli neuvedené pod číslem 01 04 07O
010412Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 01 04 07 a 01 04 11O
010413Odpady z řezání a broušení kamene neuvedený pod číslem 01 04 07O
010499Odpady jinak blíže neurčenéO
010504Vrtné kaly a odpady obsahující sladkou voduO
010505Vrtné kaly a odpady obsahující ropné látkyN
010506Vrtné kaly a další vrtné odpady obsahující nebezpečné látkyN
010507Vrtné kaly a odpady obsahující baryt neuvedené pod čísly 01 05 05 a 01 05 06O
010508Vrtné kaly a odpady obsahující chloridy neuvedené pod čísly 01 05 05 a 01 05 06O
010599Odpady jinak blíže neurčenéO
020101Kaly z praní a z čištěníO
020102Odpad živočišných tkáníO
020103Odpad rostlinných pletivO
020104Odpadní plasty (kromě obalů)O
020106Zvířecí trus, moč a hnůj (včetně znečištěné slámy), kapalné odpady, soustřeďované odděleně a zpracovávané mimo místo vznikuO
020107Odpady z lesnictvíO
020108Agrochemické odpady obsahující nebezpečné látkyN
020109Agrochemické odpady neuvedené pod číslem 02 01 08O
020110Kovové odpadyO
020199Odpady jinak blíže neurčenéO
020201Kaly z praní a z čištěníO
020202Odpad živočišných tkáníO
020203Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracováníO
020204Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vznikuO
020299Odpady jinak blíže neurčenéO
020301Kaly z praní, čištění, loupání, odstřeďování a separaceO
020302Odpady konzervačních činidelO
020303Odpady z extrakce rozpouštědlyO
020304Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracováníO
020305Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vznikuO
020399Odpady jinak blíže neurčenéO
020401Zemina z čištění a praní řepyO
020402Odpad uhličitanu vápenatéhoO
020403Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vznikuO
020499Odpady jinak blíže neurčenéO
020501Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracováníO
020502Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vznikuO
020599Odpady jinak blíže neurčenéO
020601Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracováníO
020602Odpady konzervačních činidelO
020603Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vznikuO
020699Odpady jinak blíže neurčenéO
020701Odpady z praní, čištění a mechanického zpracování surovinO
020702Odpady z destilace lihovinO
020703Odpady z chemického zpracováníO
020704Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracováníO
020705Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vznikuO
020799Odpady jinak blíže neurčenéO
030101Odpadní kůra a korekO
030104Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy obsahující nebezpečné látkyN
030105Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04O
030199Odpady jinak blíže neurčenéO
030201Nehalogenovaná organická činidla k impregnaci dřevaN
030202Chlorovaná organická činidla k impregnaci dřevaN
030203Organokovová činidla k impregnaci dřevaN
030204Anorganická činidla k impregnaci dřevaN
030205Jiná činidla k impregnaci dřeva obsahující nebezpečné látkyN
030299Činidla k impregnaci dřeva jinak blíže neurčenáO
030301Odpadní kůra a dřevoO
030302Kaly zeleného louhu (ze zpracování černého louhu)O
030305Kaly z odstraňování tiskařské černi při recyklaci papíruO
030307Mechanicky oddělený výmět z rozvlákňování odpadního papíru a lepenkyO
030308Odpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaciO
030309Odpadní kaustifikační kalO
030310Výmětová vlákna, kaly z mechanického oddělování obsahující vlákna, výplně a povrchové vrstvy z mechanického tříděníO
030311Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 03 03 10O
030399Odpady jinak blíže neurčenéO
040101Odpadní klihovka a štípenkaO
040102Odpad z louženíO
040103Odpady z odmašťování obsahující rozpouštědla bez kapalné fázeN
040104Činící břečka obsahující chromO
040105Činící břečka neobsahující chromO
040106Kaly obsahující chrom, zejména kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vznikuO
040107Kaly neobsahující chrom, zejména kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vznikuO
040108Odpady usní (postružiny, odřezky, prach z broušení) obsahující chromO
040109Odpady z úpravy a apretaceO
040199Odpady jinak blíže neurčenéO
040209Odpady z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer)O
040210Organické hmoty z přírodních produktů (např. tuk, vosk)O
040214Odpady z apretace obsahující organická rozpouštědlaN
040215Jiné odpady z apretace neuvedené pod číslem 04 02 14O
040216Barviva a pigmenty obsahující nebezpečné látkyN
040217Jiná barviva a pigmenty neuvedené pod číslem 04 02 16O
040219Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látkyN
040220Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 04 02 19O
040221Odpady z nezpracovaných textilních vlákenO
040222Odpady ze zpracovaných textilních vlákenO
040299Odpady jinak blíže neurčenéO
050102Kaly z odsolovacích zařízeníN
050103Kaly ze dna nádrží na ropné látkyN
050104Kyselé alkylové kalyN
050105Uniklé (rozlité) ropné látkyN
050106Ropné kaly z údržby zařízeníN
050107Kyselé dehtyN
050108Jiné dehtyN
050109Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látkyN
050110Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 05 01 09O
050111Odpady z čištění pohonných hmot pomocí zásadN
050112Ropa obsahující kyselinyN
050113Kaly z napájecí vody pro kotleO
050114Odpad z chladicích kolonO
050115Upotřebené filtrační hlinkyN
050116Odpady obsahující síru z odsiřování ropyO
050117AsfaltO
050199Odpady jinak blíže neurčenéO
050601Kyselé dehtyN
050603Jiné dehtyN
050604Odpad z chladicích kolonO
050699Odpady jinak blíže neurčenéO
050701Odpady obsahující rtuťN
050702Odpady obsahující síruO
050799Odpady jinak blíže neurčenéO
060101Kyselina sírová a kyselina siřičitáN
060102Kyselina chlorovodíkováN
060103Kyselina fluorovodíkováN
060104Kyselina fosforečná a kyselina fosforitáN
060105Kyselina dusičná a kyselina dusitáN
060106Jiné kyselinyN
060199Odpady jinak blíže neurčenéO
060201Hydroxid vápenatýN
060203Hydroxid amonnýN
060204Hydroxid sodný a hydroxid draselnýN
060205Jiné alkálieN
060299Odpady jinak blíže neurčenéO
060311Pevné soli a roztoky obsahující kyanidyN
060313Pevné soli a roztoky obsahující těžké kovyN
060314Pevné soli a roztoky neuvedené pod čísly 06 03 11 a 06 03 13O
060315Oxidy kovů obsahující těžké kovyN
060316Oxidy kovů neuvedené pod číslem 06 03 15O
060399Odpady jinak blíže neurčenéO
060403Odpady obsahující arsenN
060404Odpady obsahující rtuťN
060405Odpady obsahující Jiné těžké kovyN
060499Odpady jinak blíže neurčenéO
060502Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látkyN
060503Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 06 05 02O
060602Odpady obsahující nebezpečné sulfidyN
060603Odpady obsahující Jiné sulfidy neuvedené pod číslem 06 06 02O
060699Odpady jinak blíže neurčenéO
060701Odpady obsahující azbest z elektrolýzyN
060702Aktivní uhlí z výroby chlóruN
060703Kaly síranu barnatého obsahující rtuťN
060704Roztoky a kyselinyN
060799Odpady jinak blíže neurčenéO
060802Odpady obsahující nebezpečné silikonyN
060899Odpady jinak blíže neurčenéO
060902Struska obsahující fosforO
060903Reakční odpady na bázi vápníku obsahující nebo znečištěné nebezpečnými látkamiN
060904Jiné reakční odpady na bázi vápníku neuvedené pod číslem 06 09 03O
060999Odpady jinak blíže neurčenéO
061002Odpady obsahující nebezpečné látkyN
061099Odpady jinak blíže neurčenéO
061101Odpady na bázi vápníku z výroby oxidu titaničitéhoO
061199Odpady jinak blíže neurčenéO
061301Anorganické pesticidy, činidla k impregnaci dřeva a další biocidyN
061302Upotřebené aktivní uhlí (kromě odpadu uvedeného pod číslem 06 07 02)N
061303Saze průmyslově vyráběnéO
061304Odpady ze zpracování azbestuN
061305Odpadní saze ze spalováníN
061399Odpady jinak blíže neurčenéO
070101Promývací vody a matečné louhyN
070103Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhyN
070104Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhyN
070107Halogenované destilační a reakční zbytkyN
070108Jiné destilační a reakční zbytkyN
070109Halogenované filtrační koláče, upotřebená absorpční činidlaN
070110Jiné filtrační koláče, upotřebená absorpční činidlaN
070111Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látkyN
070112Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 01 11O
070199Odpady jinak blíže neurčenéO
070201Promývací vody a matečné louhyN
070203Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhyN
070204Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhyN
070207Halogenované destilační a reakční zbytkyN
070208Jiné destilační a reakční zbytkyN
070209Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidlaN
070210Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidlaN
070211Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látkyN
070212Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 02 11O
070213Plastový odpadO
070214Odpady přísad obsahující nebezpečné látkyN
070215Odpady přísad neuvedené pod číslem 07 02 14O
070216Odpady obsahující nebezpečné silikonyN
070217Odpady obsahující silikony neuvedené pod číslem 07 02 16O
070299Odpady jinak blíže neurčenéO
070301Promývací vody a matečné louhyN
070303Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhyN
070304Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhyN
070307Halogenované destilační a reakční zbytkyN
070308Jiné destilační a reakční zbytkyN
070309Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidlaN
070310Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidlaN
070311Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látkyN
070312Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 03 11O
070399Odpady jinak blíže neurčenéO
070401Promývací vody a matečné louhyN
070403Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhyN
070404Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhyN
070407Halogenované destilační a reakční zbytkyN
070408Jiné destilační a reakční zbytkyN
070409Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidlaN
070410Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidlaN
070411Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látkyN
070412Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 04 11O
070413Pevné odpady obsahující nebezpečné látkyN
070499Odpady jinak blíže neurčenéO
070501Promývací vody a matečné louhyN
070503Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhyN
070504Jiné organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhyN
070507Halogenované destilační a reakční zbytkyN
070508Jiné destilační a reakční zbytkyN
070509Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidlaN
070510Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidlaN
070511Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látkyN
070512Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 05 11O
070513Pevné odpady obsahující nebezpečné látkyN
070514Pevné odpady neuvedené pod číslem 07 05 13O
070599Odpady jinak blíže neurčenéO
070601Promývací vody a matečné louhyN
070603Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhyN
070604Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhyN
070607Halogenované destilační a reakční zbytkyN
070608Ostatní destilační a reakční zbytkyN
070609Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidlaN
070610Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidlaN
070611Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látkyN
070612Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 06 11O
070699Odpady jinak blíže neurčenéO
070701Promývací vody a matečné louhyN
070703Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhyN
070704Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhyN
070707Halogenované destilační a reakční zbytkyN
070708Jiné destilační a reakční zbytkyN
070709Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidlaN
070710Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidlaN
070711Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látkyN
070712Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 07 11O
070799Odpady jinak blíže neurčenéO
080111Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látkyN
080112Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11O
080113Kaly z barev nebo z laků obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látkyN
080114Jiné kaly z barev nebo z laků neuvedené pod číslem 08 01 13O
080115Vodné kaly obsahující barvy nebo laky s obsahem organických rozpouštědel nebo jiných nebezpečných látekN
080116Jiné vodné kaly obsahující barvy nebo laky neuvedené pod číslem 08 01 15O
080117Odpady z odstraňování barev nebo laků obsahujících organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látkyN
080118Jiné odpady z odstraňování barev nebo laků neuvedené pod číslem 08 01 17O
080119Vodné suspenze obsahující barvy nebo laky s obsahem organických rozpouštědel nebo jiných nebezpečných látekN
080120Jiné vodné suspenze obsahující barvy nebo laky neuvedené pod číslem 08 01 19O
080121Odpadní odstraňovače barev nebo lakůN
080199Odpady jinak blíže neurčenéO
080201Odpadní práškové barvyO
080202Vodné kaly obsahující keramické materiályO
080203Vodné suspenze obsahující keramické materiályO
080299Odpady jinak blíže neurčenéO
080307Vodné kaly obsahující tiskařské barvyO
080308Vodné kapalné odpady obsahující tiskařské barvyO
080312Odpadní tiskařské barvy obsahující nebezpečné látkyN
080313Odpadní tiskařské barvy neuvedené pod číslem 08 03 12O
080314Kaly tiskařských barev obsahující nebezpečné látkyN
080315Kaly tiskařských barev neuvedené pod číslem 08 03 14O
080316Odpadní leptací roztokyN
080317Odpadní tiskařský toner obsahující nebezpečné látkyN
080318Odpadní tiskařský toner neuvedený pod číslem 08 03 17O
080319Disperzní olejN
080399Odpady jinak blíže neurčenéO
080409Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látkyN
080410Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem 08 04 09O
080411Kaly z lepidel a těsnicích materiálů obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látkyN
080412Jiné kaly z lepidel a těsnicích materiálů neuvedené pod číslem 08 04 11O
080413Vodné kaly s obsahem lepidel nebo těsnicích materiálů obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látkyN
080414Jiné vodné kaly s obsahem lepidel nebo těsnicích materiálů neuvedené pod číslem 08 04 13O
080415Odpadní vody obsahující lepidla nebo těsnicí materiály s organickými rozpouštědly nebo s jinými nebezpečnými látkamiN
080416Jiné odpadní vody obsahující lepidla nebo těsnicí materiály neuvedený pod číslem 08 04 15O
080417Kalafunový olejN
080499Odpady jinak blíže neurčenéO
080501Odpadní isokyanátyN
090101Vodné roztoky vývojek a aktivátorůN
090102Vodné roztoky vývojek ofsetových desekN
090103Roztoky vývojek v rozpouštědlechN
090104Roztoky ustalovačůN
090105Bělicí roztoky a roztoky bělicích ustalovačůN
090106Odpady obsahující stříbro ze zpracování fotografického odpadu v místě jeho vznikuN
090107Fotografický film a papír obsahující stříbro nebo sloučeniny stříbraO
090108Fotografický film a papír neobsahující stříbro nebo sloučeniny stříbraO
090110Fotoaparáty na jedno použití bez bateriíO
090111Fotoaparáty na jedno použití obsahující baterie uvedené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo 16 06 03N
090112Fotoaparáty na jedno použití obsahující jiné baterie neuvedené pod číslem 09 01 11O
090113Odpadní vody ze zpracování stříbra v místě jeho vzniku neuvedený pod číslem 09 01 06N
090199Odpady jinak blíže neurčenéO
100101Škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu uvedeného pod číslem 10 01 04)O
100102Popílek ze spalování uhlíO
100103Popílek ze spalování rašeliny a neošetřeného dřevaO
100104Popílek a kotelní prach ze spalování ropných produktůN
100105Pevné reakční produkty na bázi vápníku z odsiřování spalinO
100107Reakční produkty z odsiřování spalin na bázi vápníku ve formě kalůO
100109Kyselina sírováN
100113Popílek z emulgovaných uhlovodíků použitých způsobem obdobným palivuN
100114Škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování odpadu obsahující nebezpečné látkyN
100115Škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování odpadu neuvedené pod číslem 10 01 14O
100116Popílek ze spoluspalování odpadu obsahující nebezpečné látkyN
100117Popílek ze spoluspalování odpadu neuvedený pod číslem 10 01 16O
100118Odpady z čištění odpadních plynů obsahující nebezpečné látkyN
100119Odpady z čištění odpadních plynů neuvedené pod čísly 10 01 05, 10 01 07 a 10 01 18O
100120Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látkyN
100121Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 10 01 20O
100122Vodné kaly z čištění kotlů obsahující nebezpečné látkyN
100123Vodné kaly z čištění kotlů neuvedené pod číslem 10 01 22O
100124Písky z fluidních ložíO
100125Odpady ze skladování a z přípravy paliva pro tepelné elektrárnyO
100126Odpady z čištění chladicí vodyO
100199Odpady jinak blíže neurčenéO
100201Odpady ze zpracování struskyO
100202Nezpracovaná struskaO
100207Pevné odpady z čištění plynů obsahující nebezpečné látkyN
100208Jiné pevné odpady z čištění plynů neuvedené pod číslem 10 02 07O
100210Okuje z válcováníO
100211Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látkyN
100212Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 02 11O
100213Kaly a filtrační koláče z čištění plynu obsahující nebezpečné látkyN
100214Kaly a filtrační koláče z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 02 13O
100215Jiné kaly a filtrační koláčeO
100299Odpady jinak blíže neurčenéO
100302Odpadní anodyO
100304Strusky z prvního taveníN
100305Odpadní oxid hlinitýO
100308Solné strusky z druhého taveníN
100309Černé stěry z druhého taveníN
100315Stěry, které jsou hořlavé nebo při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny v nebezpečných množstvíchN
100316Jiné stěry neuvedené pod číslem 10 03 15O
100317Odpady obsahující dehet z výroby anodN
100318Odpady obsahující uhlík z výroby anod neuvedené pod číslem 10 03 17O
100319Prach ze spalin obsahující nebezpečné látkyN
100320Prach ze spalin neuvedený pod číslem 10 03 19O
100321Jiný úlet a prach (včetně prachu z kulových mlýnů) obsahující nebezpečné látkyN
100322Jiný úlet a prach (včetně prachu z kulových mlýnů) neuvedené pod číslem 10 03 21O
100323Pevné odpady z čištění plynů obsahující nebezpečné látkyN
100324Pevné odpady z čištění plynů neuvedené pod číslem 10 03 23O
100325Kaly a filtrační koláče z čištění plynu obsahující nebezpečné látkyN
100326Kaly a filtrační koláče z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 03 25O
100327Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látkyN
100328Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 03 27O
100329Odpady z úpravy solných strusek a černých stěrů obsahující nebezpečné látkyN
100330Odpady z úpravy solných strusek a černých stěrů neuvedené pod číslem 10 03 29O
100399Odpady jinak blíže neurčenéO
100401Strusky (z prvního a druhého tavení)N
100402Pěna a stěry (z prvního a druhého tavení)N
100403Arzeničnan vápenatýN
100404Prach z čištění spalinN
100405Jiný úlet a prachN
100406Pevný odpad z čištění plynuN
100407Kaly a filtrační koláče z čištění plynuN
100409Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látkyN
100410Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 04 09O
100499Odpady jinak blíže neurčenéO
100501Strusky (z prvního a druhého tavení)O
100503Prach z čištění spalinN
100504Jiný úlet a prachO
100505Pevné odpady z čištění plynuN
100506Kaly a filtrační koláče z čištění plynuN
100508Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látkyN
100509Ostatní odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 05 08O
100510Stěry a pěny, které jsou hořlavé nebo při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny v nebezpečných množstvíchN
100511Jiné stěry a pěny neuvedené pod číslem 10 05 10O
100599Odpady jinak blíže neurčenéO
100601Strusky (z prvního a druhého tavení)O
100602Pěna a stěry (z prvního a druhého tavení)O
100603Prach z čištění spalinN
100604Jiný úlet a prachO
100606Pevný odpad z čištění plynuN
100607Kaly a filtrační koláče z čištění plynuN
100609Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látkyN
100610Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 06 09O
100699Odpady jinak blíže neurčenéO
100701Strusky (z prvního a druhého tavení)O
100702Pěna a stěry (z prvního a druhého tavení)O
100703Pevný odpad z čištění plynuO
100704Jiný úlet a prachO
100705Kaly a filtrační koláče z čištění plynuO
100707Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látkyN
100708Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 07 07O
100799Odpady jinak blíže neurčenéO
100804Úlet a prachO
100808Solné strusky z prvního a druhého taveníN
100809Jiné struskyO
100810Stěry a pěny, které jsou hořlavé nebo při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny v nebezpečných množstvíchN
100811Jiné stěry a pěny neuvedené pod číslem 10 08 10O
100812Odpady obsahující dehet z výroby anodN
100813Odpady obsahující uhlík z výroby anod neuvedené pod číslem 10 08 12O
100814Odpadní anodyO
100815Prach z čištění spalin obsahující nebezpečné látkyN
100816Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem 10 08 15O
100817Kaly a filtrační koláče z čištění spalin obsahující nebezpečné látkyN
100818Kaly a filtrační koláče z čištění spalin neuvedené pod číslem 10 08 17O
100819Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látkyN
100820Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 08 19O
100899Odpady jinak blíže neurčenéO
100903Pecní struskaO
100905Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání obsahující nebezpečné látkyN
100906Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 09 05O
100907Licí formy a jádra použitá k odlévání obsahující nebezpečné látkyN
100908Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 09 07O
100909Prach z čištění spalin obsahující nebezpečné látkyN
100910Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem 10 09 09O
100911Jiný úlet obsahující nebezpečné látkyN
100912Jiný úlet neuvedený pod číslem 10 09 11O
100913Odpadní pojiva obsahující nebezpečné látkyN
100914Odpadní pojiva neuvedená pod číslem 10 09 13O
100915Odpadní činidla na indikaci prasklin obsahující nebezpečné látkyN
100916Odpadní činidla na indikaci prasklin neuvedená pod číslem 10 09 15O
100999Odpady jinak blíže neurčenéO
101003Pecní struskaO
101005Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání obsahující nebezpečné látkyN
101006Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 10 05O
101007Licí formy a jádra použitá k odlévání obsahující nebezpečné látkyN
101008Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 10 07O
101009Prach z čištění spalin obsahující nebezpečné látkyN
101010Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem 10 10 09O
101011Jiný úlet obsahující nebezpečné látkyN
101012Jiný úlet neuvedený pod číslem 10 10 11O
101013Odpadní pojiva obsahující nebezpečné látkyN
101014Odpadní pojiva neuvedená pod číslem 10 10 13O
101015Odpadní činidla na indikaci prasklin obsahující nebezpečné látkyN
101016Odpadní činidla na indikaci prasklin neuvedená pod číslem 10 10 15O
101099Odpady jinak blíže neurčenéO
101103Odpadní materiály na bázi skelných vlákenO
101105Úlet a prachO
101109Odpadní sklářský kmen před tepelným zpracováním obsahující nebezpečné látkyN
101110Odpadní sklářský kmen před tepelným zpracováním neuvedený pod číslem 10 11 09O
101111Odpadní sklo v malých částicích a skelný prach obsahující těžké kovy (např. z obrazovek)N
101112Odpadní sklo neuvedené pod číslem 10 11 11O
101113Kaly z leštění a broušení skla obsahující nebezpečné látkyN
101114Kaly z leštění a broušení skla neuvedené pod číslem 10 11 13O
101115Pevné odpady z čištění spalin obsahující nebezpečné látkyN
101116Pevné odpady z čištění spalin neuvedené pod číslem 10 11 15O
101117Kaly a filtrační koláče z čištění spalin obsahující nebezpečné látkyN
101118Kaly a filtrační koláče z čištění spalin neuvedené pod číslem 10 11 17O
101119Pevné odpady z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látkyN
101120Pevné odpady z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 10 11 19O
101199Odpady jinak blíže neurčenéO
101201Odpadní keramické hmoty před tepelným zpracovánímO
101203Úlet a prachO
101205Kaly a filtrační koláče z čištění plynůO
101206Vyřazené formyO
101208Odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva (po tepelném zpracování)O
101209Pevné odpady z čištění plynu obsahující nebezpečné látkyN
101210Pevné odpady z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 12 09O
101211Odpady z glazování obsahující těžké kovyN
101212Odpady z glazování neuvedené pod číslem 10 12 11O
101213Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vznikuO
101299Odpady jinak blíže neurčenéO
101301Odpad surovin před tepelným zpracovánímO
101304Odpady z kalcinace a hašení vápnaO
101306Úlet a prach (kromě odpadů uvedených pod čísly 10 13 12 a 10 13 13)O
101307Kaly a filtrační koláče z čištění plynuO
101309Odpady z výroby azbestocementu obsahující azbestN
101310Odpady z výroby azbestocementu neuvedené pod číslem 10 13 09O
101311Odpady z jiných směsných materiálů na bázi cementu neuvedené pod čísly 10 13 09 a 10 13 10O
101312Pevné odpady z čištění plynu obsahující nebezpečné látkyN
101313Pevné odpady z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 13 12O
101314Odpadní beton a betonový kalO
101399Odpady jinak blíže neurčenéO
101401Odpad z čištění plynu obsahující rtuťN
110105Kyselé mořicí roztokyN
110106Kyseliny blíže nespecifikovanéN
110107Alkalické mořicí roztokyN
110108Kaly z fosfátováníN
110109Kaly a filtrační koláče obsahující nebezpečné látkyN
110110Kaly a filtrační koláče neuvedené pod číslem 10 01 09O
110111Oplachové vody obsahující nebezpečné látkyN
110112Oplachové vody neuvedené pod číslem 11 01 11O
110113Odpady z odmašťování obsahující nebezpečné látkyN
110114Odpady z odmašťování neuvedené pod číslem 11 01 13O
110115Výluhy a kaly z membránových systémů nebo ze systémů iontoměničů obsahující nebezpečné látkyN
110116Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničůN
110198Jiné odpady obsahující nebezpečné látkyN
110199Odpady jinak blíže neurčenéO
110202Kaly z hydrometalurgie zinku (včetně jarositu a goethitu)N
110203Odpady z výroby anod pro vodné elektrolytické procesyO
110205Odpady z hydrometalurgie mědi obsahující nebezpečné látkyN
110206Odpady z hydrometalurgie mědi neuvedené pod číslem 11 02 05O
110207Jiné odpady obsahující nebezpečné látkyN
110299Odpady jinak blíže neurčenéO
110301Odpady obsahující kyanidyN
110302Jiné odpadyN
110501Tvrdý zinekO
110502Zinkový popelO
110503Pevné odpady z čištění plynuN
110504Upotřebené tavidloN
110599Odpady jinak blíže neurčenéO
120101Piliny a třísky železných kovůO
120102Úlet železných kovůO
120103Piliny a třísky neželezných kovůO
120104Úlet neželezných kovůO
120105Plastové hobliny a třískyO
120106Odpadní minerální řezné oleje obsahující halogeny (kromě emulzí a roztoků)N
120107Odpadní minerální řezné oleje neobsahující halogeny (kromě emulzí a roztoků)N
120108Odpadní řezné emulze a roztoky obsahující halogenyN
120109Odpadní řezné emulze a roztoky neobsahující halogenyN
120110Syntetické řezné olejeN
120112Upotřebené vosky a tukyN
120113Odpady ze svařováníO
120114Kaly z obrábění obsahující nebezpečné látkyN
120115Jiné kaly z obrábění neuvedené pod číslem 12 01 14O
120116Odpadní materiál z otryskávání obsahující nebezpečné látkyN
120117Odpadní materiál z otryskávání neuvedený pod číslem 12 01 16O
120118Kovový kal (brusný kal, honovací kal a kal z lapování) obsahující olejN
120119Snadno biologicky rozložitelný řezný olejN
120120Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály obsahující nebezpečné látkyN
120121Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály neuvedené pod číslem 12 01 20O
120199Odpady jinak blíže neurčenéO
120301Prací vodyN
120302Odpady z odmašťování vodní parouN
130101Hydraulické oleje obsahující PCBN
130104Chlorované emulzeN
130105Nechlorované emulzeN
130109Chlorované hydraulické minerální olejeN
130110Nechlorované hydraulické minerální olejeN
130111Syntetické hydraulické olejeN
130112Snadno biologicky rozložitelné hydraulické olejeN
130113Jiné hydraulické olejeN
130204Chlorované minerální motorové, převodové a mazací olejeN
130205Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací olejeN
130206Syntetické motorové, převodové a mazací olejeN
130207Snadno biologicky rozložitelné motorové, převodové a mazací olejeN
130208Jiné motorové, převodové a mazací olejeN
130301Odpadní izolační nebo teplonosné oleje s obsahem PCBN
130306Minerální chlorované izolační a teplonosné oleje neuvedené pod číslem 13 03 01N
130307Minerální nechlorované izolační a teplonosné olejeN
130308Syntetické izolační a teplonosné olejeN
130309Snadno biologicky rozložitelné izolační a teplonosné olejeN
130310Jiné izolační a teplonosné olejeN
130401Oleje ze dna lodí vnitrozemské plavbyN
130402Oleje z kanalizace přístavních molN
130403Oleje ze dna jiných lodíN
130501Pevný podíl z lapáků písku a odlučovačů olejeN
130502Kaly z odlučovačů olejeN
130503Kaly z lapáků nečistotN
130506Olej z odlučovačů olejeN
130507Zaolejovaná voda z odlučovačů olejeN
130508Směsi odpadů z lapáku písku a z odlučovačů olejeN
130701Topný olej a motorová naftaN
130702Motorový benzínN
130703Jiná paliva (včetně směsí)N
130801Odsolené kaly nebo emulzeN
130802Jiné emulzeN
130899Odpady jinak blíže neurčenéN
140601Chlorofluorouhlovodíky, hydrochlorofluorouhlovodíky (HCFC), hydrofluorouhlovodíky (HFC)N
140602Jiná halogenovaná rozpouštědla a směsi rozpouštědelN
140603Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědelN
140604Kaly nebo pevné odpady obsahující halogenovaná rozpouštědlaN
140605Kaly nebo pevné odpady obsahující ostatní rozpouštědlaN
150101Papírové a lepenkové obalyO
150102Plastové obalyO
150103Dřevěné obalyO
150104Kovové obalyO
150105Kompozitní obalyO
150106Směsné obalyO
150107Skleněné obalyO
150109Textilní obalyO
150110Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěnéN
150111Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně prázdných tlakových nádobN
150202Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkamiN
150203Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02O
160103PneumatikyO
160104AutovrakyN
160106Autovraky zbavené kapalin a jiných nebezpečných součástíO
160107Olejové filtryN
160108Součástky obsahující rtuťN
160109Součástky obsahující PCBN
160110Výbušné součásti (např. airbagy)N
160111Brzdové destičky obsahující asbestN
160112Brzdové destičky neuvedené pod číslem 16 01 11O
160113Brzdové kapalinyN
160114Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látkyN
160115Nemrznoucí kapaliny neuvedené pod číslem 16 01 14O
160116Nádrže na zkapalněný plynO
160117Železné kovyO
160118Neželezné kovyO
160119PlastyO
160120SkloO
160121Nebezpečné součástky neuvedené pod čísly 16 01 07 až 16 01 11 a 16 01 13 a 16 01 14N
160122Součástky jinak blíže neurčenéO
160199Odpady jinak blíže neurčenéO
160209Transformátory a kondenzátory obsahující PCBN
160210Jiná vyřazená zařízení obsahující PCB nebo těmito látkami znečištěná neuvedená pod číslem 16 02 09N
160211Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky, hydrochlorofluorouhlovodíky (HCFC) a hydrofluorouhlovodíky (HFC)N
160212Vyřazená zařízení obsahující volný azbestN
160213Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 12N
160214Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13O
160215Nebezpečné složky odstraněné z vyřazených zařízeníN
160216Jiné složky odstraněné z vyřazených zařízení neuvedené pod číslem 16 02 15O
160303Anorganické odpady obsahující nebezpečné látkyN
160304Anorganické odpady neuvedené pod číslem 16 03 03O
160305Organické odpady obsahující nebezpečné látkyN
160306Organické odpady neuvedené pod číslem 16 03 05O
160401Odpadní municeN
160402Odpad ze zábavní pyrotechnikyN
160403Jiné odpadní výbušninyN
160504Plyny v tlakových nádobách (včetně halonů) obsahující nebezpečné látkyN
160505Jiné plyny v tlakových nádobách (včetně halonů) neuvedené pod číslem 16 05 04O
160506Laboratorní chemikálie a jejich směsi, které jsou nebo obsahují nebezpečné látkyN
160507Vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látkyN
160508Vyřazené organické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látkyN
160509Vyřazené chemikálie neuvedené pod čísly 16 05 06, 06 05 07 nebo 16 05 08O
160601Olověné akumulátoryN
160602Nikl-kadmiové baterie a akumulátoryN
160603Baterie obsahující rtuťN
160604Alkalické baterie (kromě baterií uvedených pod číslem 16 06 03)O
160605Jiné baterie a akumulátoryO
160606Odděleně soustřeďované elektrolyty z baterií a akumulátorůN
160708Odpady obsahující ropné látkyN
160709Odpady obsahující jiné nebezpečné látkyN
160799Odpady jinak blíže neurčenéO
160801Upotřebené katalyzátory obsahující zlato, stříbro, rhenium, rhodium, paladium, iridium nebo platinu (kromě odpadu uvedeného pod číslem 16 08 07)O
160802Upotřebené katalyzátory obsahující nebezpečné přechodné kovy nebo jejich sloučeninyN
160803Upotřebené katalyzátory obsahující jiné přechodné kovy nebo sloučeniny přechodných kovů (kromě odpadu uvedeného pod číslem 16 08 07)O
160804Upotřebené tekuté katalyzátory z katalytického krakování (kromě odpadu uvedeného pod číslem 16 08 07)O
160805Upotřebené katalyzátory obsahující kyselinu fosforečnouN
160806Upotřebené kapaliny použité jako katalyzátoryN
160807Upotřebené katalyzátory znečištěné nebezpečnými látkamiN
160901Manganistany, např. manganistan draselnýN
160902Chromany, např. chroman draselný, dichroman draselný nebo sodnýN
160903Peroxidy, např. peroxid vodíkuN
160904Oxidační činidla jinak blíže neurčenáN
161001Odpadní vody obsahující nebezpečné látkyN
161002Odpadní vody neuvedené pod číslem 16 10 01O
161003Vodné koncentráty obsahující nebezpečné látkyN
161004Vodné koncentráty neuvedené pod číslem 16 10 03O
161101Vyzdívky na bázi uhlíku a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů obsahující nebezpečné látkyN
161102Jiné vyzdívky na bázi uhlíku a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod číslem 16 11 01O
161103Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů obsahující nebezpečné látkyN
161104Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod číslem 16 11 03O
161105Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů obsahující nebezpečné látkyN
161106Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů neuvedené pod číslem 16 11 05O
170101BetonO
170102CihlyO
170103Tašky a keramické výrobkyO
170106Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látkyN
170107Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06O
170201DřevoO
170202SkloO
170203PlastyO
170204Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěnéN
170301Asfaltové směsi obsahující dehetN
170302Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01O
170303Uhelný dehet a výrobky z dehtuN
170401Měď, bronz, mosazO
170402HliníkO
170403OlovoO
170404ZinekO
170405Železo a ocelO
170406CínO
170407Směsné kovyO
170409Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkamiN
170410Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látkyN
170411Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10O
170503Zemina a kamení obsahující nebezpečné látkyN
170504Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03O
170505Vytěžená hlušina obsahující nebezpečné látkyN
170506Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05O
170507Štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látkyN
170508Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07O
170601Izolační materiál s obsahem azbestuN
170603Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látkyN
170604Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03O
170605Stavební materiály obsahující azbestN
170801Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkamiN
170802Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01O
170901Stavební a demoliční odpady obsahující rtuťN
170902Stavební a demoliční odpady obsahující PCB (např. těsnící materiály obsahující PCB, podlahoviny na bázi pryskyřic obsahující PCB, utěsněné zasklené dílce obsahující PCB, kondenzátory obsahující PCB)N
170903Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látkyN
170904Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03O
180101Ostré předměty (kromě čísla 18 01 03)O
180102Části těla a orgány včetně krevních vaků a krevních konzerv (kromě čísla 18 01 03)O
180103Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekceN
180104Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce (např. obvazy, sádrové obvazy, prádlo, oděvy na jedno použití, pleny)O
180106Chemikálie které jsou nebo obsahují nebezpečné látkyN
180107Chemikálie neuvedené pod číslem 18 01 06O
180108Nepoužitelná cytostatikaN
180109Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 18 01 08N
180110Odpadní amalgám ze stomatologické péčeN
180201Ostré předměty (kromě čísla 18 02 02)O
180202Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekceN
180203Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekceO
180205Chemikálie sestávající z nebezpečných látek nebo tyto látky obsahujícíN
180206Jiné chemikálie neuvedené pod číslem 18 02 05O
180207Nepoužitelná cytostatikaN
180208Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 18 01 07N
190102Železné materiály získané z pevných zbytků po spalováníO
190105Filtrační koláče z čištění odpadních plynůN
190106Odpadní vody z čištění odpadních plynů a jiné odpadní vodyN
190107Pevné odpady z čištění odpadních plynůN
190110Upotřebené aktivní uhlí z čištění spalinN
190111Popel a struska obsahující nebezpečné látkyN
190112Jiný popel a struska neuvedené pod číslem 19 01 11O
190113Popílek obsahující nebezpečné látkyN
190114Jiný popílek neuvedený pod číslem 19 01 13O
190115Kotelní prach obsahující nebezpečné látkyN
190116Kotelní prach neuvedený pod číslem 19 01 15O
190117Odpad z pyrolýzy obsahující nebezpečné látkyN
190118Odpad z pyrolýzy neuvedený pod číslem 19 01 17O
190119Odpadní písky z fluidních ložíO
190199Odpady jinak blíže neurčenéO
190203Upravené směsi odpadů obsahující pouze odpady nehodnocené jako nebezpečnéO
190204Upravené směsi odpadů, které obsahují nejméně jeden odpad hodnocený jako nebezpečnýN
190205Kaly z fyzikálně-chemického zpracování obsahující nebezpečné látkyN
190206Kaly z fyzikálně-chemického zpracování neuvedené pod číslem 19 02 05O
190207Olej a koncentráty ze separaceN
190208Kapalné hořlavé odpady obsahující nebezpečné látkyN
190209Pevné hořlavé odpady obsahující nebezpečné látkyN
190210Hořlavé odpady neuvedené pod čísly 19 02 08 a 19 02 09O
190211Jiné odpady obsahující nebezpečné látkyN
190299Odpady jinak blíže neurčenéO
190304Odpad hodnocený jako nebezpečný, částečně stabilizovanýN
190305Stabilizovaný odpad neuvedený pod číslem 19 03 04O
190306Solidifikovaný odpad hodnocený jako nebezpečnýN
190307Solidifikovaný odpad neuvedený pod číslem 19 03 06O
190401Vitrifikovaný odpadO
190402Popílek a jiný odpad z čištění spalinN
190403Nevitrifikovaná pevná fázeN
190404Chladící voda z ochlazování vitrifikovaného odpaduO
190501Nezkompostovaný podíl komunálního nebo podobného odpaduO
190502Nezkompostovaný podíl odpadů živočišného a rostlinného původuO
190503Kompost nevyhovující jakostiO
190599Odpady jinak blíže neurčenéO
190603Extrakty z anaerobního zpracování komunálního odpaduO
190604Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování komunálního odpaduO
190605Extrakty z anaerobního zpracování odpadů živočišného a rostlinného původuO
190606Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování živočišného a rostlinného odpaduO
190699Odpady jinak blíže neurčenéO
190702Průsaková voda ze skládek obsahující nebezpečné látkyN
190703Průsaková voda ze skládek neuvedená pod číslem 19 07 02O
190801Shrabky z česlíO
190802Odpady z lapáků pískuO
190805Kaly z čištění komunálních odpadních vodO
190806Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničůN
190807Roztoky a kaly z regenerace iontoměničůN
190808Odpad z membránového systému obsahující těžké kovyN
190809Směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze jedlé oleje a jedlé tukyO
190810Směs tuků a olejů z odlučovače tuků neuvedená pod číslem 19 08 09N
190811Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné látkyN
190812Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 11O
190813Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné látkyN
190814Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 13O
190899Odpady jinak blíže neurčenéO
190901Pevné odpady z primárního čištění (z česlí a filtrů)O
190902Kaly z čiření vodyO
190903Kaly z dekarbonizaceO
190904Upotřebené aktivní uhlíO
190905Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničůO
190906Roztoky a kaly z regenerace iontoměničůO
190999Odpady jinak blíže neurčenéO
191001Železný a ocelový odpadO
191002Neželezný odpadO
191003Lehké frakce a prach obsahující nebezpečné látkyN
191004Lehké frakce a prach neuvedené pod číslem 19 10 03O
191005Jiné frakce obsahující nebezpečné látkyN
191006Jiné frakce neuvedené pod číslem 19 10 05O
191101Upotřebené filtrační hlinkyN
191102Kyselé dehtyN
191103Odpadní voda z regenerace olejůN
191104Odpady z čištění paliv pomocí zásadN
191105Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látkyN
191106Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 19 11 05O
191107Odpady z čištění spalinN
191199Odpady jinak blíže neurčenéO
191201Papír a lepenkaO
191202Železné kovyO
191203Neželezné kovyO
191204Plasty a kaučukO
191205SkloO
191206Dřevo obsahující nebezpečné látkyN
191207Dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06O
191208TextilO
191209Nerosty (např. písek, kameny)O
191210Spalitelný odpad (palivo vyrobené z odpadu)O
191211Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu obsahujícího nebezpečné látkyN
191212Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod číslem 19 12 11O
191301Pevné odpady ze sanace zeminy obsahující nebezpečné látkyN
191302Pevné odpady ze sanace zeminy neuvedené pod číslem 19 13 01O
191303Kaly ze sanace zeminy obsahující nebezpečné látkyN
191304Kaly ze sanace zeminy neuvedené pod číslem 19 13 03O
191305Kaly ze sanace podzemní vody obsahující nebezpečné látkyN
191306Kaly ze sanace podzemní vody neuvedené pod číslem 19 13 05O
191307Jiný kapalný odpad ze sanace podzemní vody obsahující nebezpečné látkyN
191308Jiný kapalný odpad ze sanace podzemní vody neuvedený pod číslem 19 13 07O
200101Papír a lepenkaO
200102SkloO
200108Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravovenO
200110OděvyO
200111Textilní materiályO
200113RozpouštědlaN
200114KyselinyN
200115ZásadyN
200117FotochemikálieN
200119PesticidyN
200121Zářivky a jiný odpad obsahující rtuťN
200123Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíkyN
200125Jedlý olej a tukO
200126Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25N
200127Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látkyN
200128Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 20 01 27O
200129Detergenty obsahující nebezpečné látkyN
200130Detergenty neuvedené pod číslem 20 01 29O
200131Nepoužitelná cytostatikaN
200132Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31N
200133Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterieN
200134Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 20 01 33O
200135Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23N
200136Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35O
200137Dřevo obsahující nebezpečné látkyN
200138Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37O
200139PlastyO
200140KovyO
200141Odpady z čištění komínůO
200199Další frakce jinak blíže neurčenéO
200201Biologicky rozložitelný odpadO
200202Zemina a kamenyO
200203Jiný biologicky nerozložitelný odpadO
200301Směsný komunální odpadO
200302Odpad z tržišťO
200303Uliční smetkyO
200304Kal ze septiků a žumpO
200306Odpad z čištění kanalizaceO
200307Objemný odpadO
200399Komunální odpady jinak blíže neurčenéO
500101Železné kovyO
500102Neželezné kovyO
500103Odpady s obsahem drahých a ostatních kovů neuvedené pod čísly 50 01 01 a 50 01 02O
500104Směs kovůO
500105Kabely a vodičeO
500106Malé elektrické motorkyO
500107PlastyO
500108SkloO
500109Sklo aktivovanéN
500110Keramické materiályO
500111Olověné akumulátoryN
500112Ni-Cd baterie a akumulátoryN
500113Baterie obsahující rtuťN
500114Alkalické baterie (kromě baterií uvedených pod číslem 50 01 13*)O
500115Jiné baterie a akumulátoryO
500116Odděleně soustřeďované elektrolyty z baterií a akumulátorůN
500117Odpady obsahující rtuťN
500118Odpady obsahující PCBN
500119Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látkyN
500120Nemrznoucí kapaliny neuvedené pod číslem 50 01 19*O
500121Odpady s obsahem chlorfluoruhlovodíkůN
500122Odpady s obsahem azbestuN
500123Zářivky a výbojkyN
500124Nebezpečné odpady neuvedené pod čísly 50 01 16* až 50 01 19* a 50 01 21* až 50 01 23*N
500125ToneryO
500126Nevyužitelná frakce z drceníO
500199Odpady jinak blíže neurčenéO